ახალი კვლევა: ალკოჰოლის დაბეგვრა სიღარიბის აღმოფხვრის და განვითარების ხელშეწყობის 12 ყველაზე ეფექტურ გზას შორისაა

ახალმა კვლევამ გამოავლინა 30 ხარჯთეფექტური ინტერვენცია მდგრადი განვითარების მიზნების (SDGs) უსწრაფესი გზით მისაღწევად. ამ ინტერვენციებს შორის, ალკოჰოლის პოლიტიკა და განსაკუთრებით ალკოჰოლის დაბეგვრა დასახელდა მეორე და მესამე ყველაზე ეფექტურ სექტორთაშორის პოლიტიკად. ამ ზომების განხორციელებამ შეიძლება თავიდან აიცილოს 150 000 სიკვდილი, რომელიც გამოწვეულია ალკოჰოლით მომდევნო ათი წლის განმავლობაში. ყოველ დახარჯულ დოლარზე ქვეყანას შეუძლია დაიბრუნოს 76 დოლარის ღირებულების კარგი რამ, რაც ხდება საზოგადოებაში, მაშინ როცა მარტო ალკოჰოლის დაბეგვრას შეუძლია 53 დოლარის ღირებულების სარგებელი გამოიმუშაოს ყოველ დახარჯულ დოლარზე.

ალკოჰოლი უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის მდგრად განვითარებაზე, რაც აფერხებს პროგრესს 17 მდგრადი განვითარების მიზნიდან (SDGs) 14-ში. ის გავლენას ახდენს განვითარების სამივე განზომილებაზე, მათ შორის ეკონომიკურ, სოციალურ და გარემოსდაცვით ასპექტებზე და ვრცელდება საზოგადოების ყველა ასპექტში.

და სიღარიბე მრავალი თვალსაზრისით – მინიმუმ 7 – დაკავშირებულია ალკოჰოლთან და გავლენას ახდენს ყველა დონეზე, ინდივიდებიდან და ოჯახებიდან დამთავრებული თემებით და საზოგადოებებით დამთავრებული.

ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ალკოჰოლთან დაკავშირებული ზიანის აღმოფხვრა გადამწყვეტია მდგრადი განვითარების მისაღწევად.

https://copenhagenconsensus.com/publication/halftime-sdgs-chronic-diseases

ახალი კვლევა: ალკოჰოლის დაბეგვრა სიღარიბის აღმოფხვრის და განვითარების ხელშეწყობის 12 ყველაზე ეფექტურ გზას შორისაა

ka_GEGeorgian